Pomoc społeczna Świadczenia dla rodziny Inne formy wsparcia Profilaktyka
Inne formy wsparcia
Jesteś tutaj: Inne formy wsparcia » Karta Dużej Rodziny
Czytaj treśćCzytaj treść

KARTA DUŻEJ RODZINY


 

Karta Dużej Rodziny to potoczna nazwa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W Świebodzicach zadania z tego zakresu realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, a także dla rodziców  którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. To system zniżek np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

 

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny

Uprawnienia wynikające z ustawy przyznawane są na wniosek uprawnionego członka rodziny. Organem uprawnionym do przyznania świadczeń zgodnie z art.9 ustawy jest wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - na okres ważności orzeczenia.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

5) w przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04.

 

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku o Kartę:

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie papierowej należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W naszej gminie taki wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. Informacji udziela pracownik Ośrodka w ww. godzinach pod numerem telefonu 74 666 95 80. Druk wniosku oraz koniecznych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka (www.ops.swiebodzice.pl – zakładka Karta Dużej Rodziny – Druki do pobrania) lub w sekretariacie naszego Ośrodka.

2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl).

 

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od dnia 09.06.2021r. elektroniczna Karta dużej Rodziny dostępna jest w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. Każdy kto posiada Kartę w formie tradycyjnej może teraz ją wyświetlić na swoim telefonie bez formalnego składania wniosku o Kartę elektroniczną. Aplikację mObywatel pobrać można bezpłatnie na swój telefon. By ją aktywować, potrzebujesz profilu zaufanego — jeśli go nie maszzałóż online, a następnie pobierz aplikację na swój telefon. Także rodzice i małżonkowie rodziców mogą w ten sposób wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny. Karty dzieci wyświetlą się rodzicom jeśli dziecko posiada mLegitymację w aplikacji mObywatel.

UWAGA

Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji dotyczącej wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje po wypełnieniu załącznika ZKDR-04 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Załącznik ZKDR-04 dostępny jest do pobrania na stronie Ośrodka w zakładce pliki do pobrania w górnej części naszej strony. Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w KDR w aplikacji mObywatel nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach (tel. 074 666 95 80) w celu uzupełnienia niezbędnych danych w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.

 

 1. Załóż profil zaufany online — jeśli jeszcze go nie masz.

 2. Wejdź na stronę sklepu z aplikacjami na swój telefon: Google Play albo App Store.

 3. Wybierz Zainstaluj. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

 4. Uruchom aplikację i zaakceptuj regulamin.

 5. Ustal hasło.

 6. Wybierz usługę mTożsamość.

 7. Zaloguj się na swój profil zaufany.

 8. Aplikacja pobierze i zapisze twoje dane — możesz w każdej chwili wyświetlić je na ekranie swojego smartfona.

 

Jeśli chcesz korzystać z mTożsamości w aplikacji mObywatel — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Jak założyć zaufany profil on-line?

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu. Są 2 sposoby — za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli go masz).

Założenie profilu poprzez bankowość elektroniczną:

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię.

 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.

 3. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.

 4. Wypełnij go.

 5. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

 

Opłaty za wydanie Karty

Usługa jest bezpłatna.

Od dnia 01.03.2022 r. wydanie duplikatu Karty wynosi 11 zł.

Jeśli składasz wniosek o przyznanie drugiej formy Karty (np. posiadasz Kartę elektroniczną i domawiasz Kartę tradycyjna) opłata za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 10 zł.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat Karty wydawany jest za opłatą 11 zł.

 

Zniżki dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście

Wybierając się do Wodnego Centrum Rekreacji uczestnicy programu „Karta Dużej Rodziny” mogą skorzystać z przysługujących ulg:

 1. 50 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
  a) sali gimnastycznej „Zielona sala”
  b) stołów i sprzętu do tenisa stołowego.

 2. 25 % zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
  a) płyty boiska na hali
  b) toru lub torów na kręgielni.

 3. Wstęp do WCR dla każdego posiadacza karty zgodnie z obowiązującą taryfą : cennik WCR — pozycja 24, 25. Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny.

 4. Wstęp na kąpielisko odkryte za odpłatnością przewidzianą w cenniku jak za wstęp grupowy tj. 5 zł. bilet normalny lub 3 zł. bilet ulgowy.

 5. Stawki określone powyżej obowiązują wyłącznie w sytuacji, gdy z wykupionej usługi korzystają posiadacze Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Świebodzice.

 6. Ulgi określone w punkcie la) i 2 a) i b) obowiązują tylko w sytuacji, gdy każda osoba z grupy posiada Kartę Dużej Rodziny.

Rodziny wielodzietne, które przystąpiły do ww. programu mają również możliwość skorzystania na preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje ustalona przez MDK zniżka w wysokości 50 % na zajęcia stałe prowadzone w ramach sekcji MDK.

W ramach zawartej umowy na czas nieokreślony z Wojewodą Dolnośląskim firma Intermarche zobowiązała się do udzielania 5 % rabatu przy zakupach całego posiadanego asortymentu po okazaniu przez członka rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Rabatowi nie podlega zakup wyrobów alkoholowych i nikotyny.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny na terenie naszego kraju dostępny jest na stornie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Druki do pobrania

Gotowe druki do pobrania tj. wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z odpowiednimi załącznikami znajdują się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem: https://www.ops.swiebodzice.pl/pliki-do-pobrania/103

 

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.