Pomoc społeczna Świadczenia dla rodziny Inne formy wsparcia Profilaktyka
Inne formy wsparcia
Jesteś tutaj: Inne formy wsparcia » Stypendium szkolne i zasiłki szkolne » Stypendium szkolne
Czytaj treśćCzytaj treść

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE
Stypendium szkolne


 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1,2 i 3, nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Świebodzice.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który:

 • otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480,00 zł. (rocznie),

 • został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020., poz. 111 ze zm.).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. Przy przeliczaniu dochodów za dochód z 1ha przeliczeniowego należy przyjmować kwotę 345,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1. dokumenty wskazujące wysokość otrzymanego dochodu na podstawie:

 • wynagrodzenia za pracę,

 • zasiłku rodzinnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • stałych zasiłków z pomocy społecznej,

 • rent i emerytur,

 • alimentów, funduszu alimentacyjnego,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • prowadzenia działalności gospodarczej,

 • gospodarstwa rolnego,

 • innych dochodów;

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. dokumenty potwierdzające wystąpienie innych niż dochodowa przesłanek wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia przy pomocy następujących dokumentów:

 • bezrobocie:

 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające, że członek rodziny znajduje się w rejestrze osób bezrobotnych,

 • niepełnosprawność:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

  ciężka lub długotrwała choroba:

 • zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia;
   
  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych:

 • wyrok sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich,

 • opinia lub zaświadczenie kuratora sądowego;
   
  alkoholizm:

 • zaświadczenie zakładu lecznictwa odwykowego, bądź innego zakładu opieki zdrowotnej o prowadzeniu leczenia odwykowego,

 • inne dokumenty poświadczające występowanie w rodzinie alkoholizmu;
  narkomania:

 • zaświadczenie uprawnionego lekarza lub ZOZ o prowadzonym leczeniu bądź rehabilitacji osoby uzależnionej.

3. pozostałe dokumenty do wniosku:

 • kserokopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego ucznia zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie gminy (oryginał do wglądu),

 • kserokopia dokumentu tożsamości pełnoletniego ucznia/słuchacza zawierająca informację o stałym zameldowaniu na terenie gminy (oryginał do wglądu),

 • dokument potwierdzający czasowe zameldowanie na terenie gminy,

 • kserokopia odpisu aktu urodzenia ucznia (oryginał do wglądu) ,

 • zaświadczenie potwierdzające fakt realizacji obowiązku nauki przez ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku:

 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2023 r.

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok. 7, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30.

 

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.